Innhold

Kvalifiseringsløpet skal ligge så nær opp til normalarbeidsdagen og arbeidslivets regler som mulig, og det er knyttet økonomisk støtte til deltakelse i programmet.

”Hva som defineres som hel dag varierer avhengig av i hvilken grad tiltakene og elementene i programmet krever tidsbruk ut over det som er bundet i programmet (eller står på deltakerens timeplan). For program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, er normen 37,5 timer per uke."

Kilde: 

 i veiledende retningslinje til § 4.

 • For program som består hovedsakelig av opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, samt forberedelser og etterarbeid hjemme, skal 30 timers uke være fulltid.
 • Spennet mellom 30 timer og 37, 5 timer i uken gir rom for en viss grad av skjønn i tilpasningen til programmet. 

Forskjellige aktører og roller i introduksjonsprogram

1. Programdeltakerens rolle

 

Programdeltakerens hovedansvarsområde er å følge opp sin individuelle plan. Programdeltakerens oppgaver i introduksjonsprogrammet er:

 • bidra til en grundig kartlegging
 • finne frem eventuelle dokumenter, vitnesbyrd og attester slik at disse kan oversettes
 • gi relevant informasjon for å kunne utarbeide en individuell plan  
 • være delaktig i å revidere planen underveis hvis det blir nødvendig

 

 

2. Programrådgiverens rolle

 

Blant programrådgiverens oppgaver er veiledning og oppfølging av programdeltakeren, koordinering av samarbeidet mellom ulike aktører og saksbehandling.

Veilednings- og oppfølgingsrollen

Kartlegging og samarbeid med deltakeren om utarbeidelse av individuell plan, er noen av de mange oppgavene som inngår i programrådgiverens veilednings- og oppfølgingsansvar.

Aktuelle oppgaver:

 • Gjennomføre en utvidet kartlegging av deltakerens bakgrunn, etter at vedtak om programdeltakelse er fattet.
 • Bistå deltakeren i å utforme mål, delmål og tiltak i den individuelle
  planen.
 • Ha oppfølgingsansvar overfor deltakeren, og ha ansvar for revideringen av den individuelle planen i hele programperioden.
 • Sikre at deltakeren skaffer til veie relevante dokumenter og bistå
  deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende.
 • Informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av
  utdanning og realkompetansevurdering.
 • Gi veiledning.
 • Samtale med deltakeren når deltakeren går over i ordinær
 • utdanning eller arbeid.

 

3. Voksenopplæringssenterets rolle

 

 • gjennomføre inntakssamtale / kartlegge den enkeltes kompetanse 
 • undervise i norskopplæring og samfunnskunnskap 
 • gi grunnskoleopplæring for voksne til aktuelle deltakere
 • fullføre norskprøver 
 • fullføre prøver i samfunnskunnskap 
 • samarbeide med deltaker og programrådgiver om planlegging og gjennomføring av programmet 
 • gi tilbakemeldinger til programrådgiver og deltaker om progresjon og utvikling i norskopplæringen 
 • gi deltakeren en mest mulig tilpasset norskopplæring som samsvarer med den individuelle planen
 • følge opp deltakeren på språkpraksisplasser 

 

(tekst hentet fra www.imdi.no)

 

4. Arbeids- og velferdsetatens ansvar (NAV)

 

I forbindelse med utforming og gjennomføring av introduksjonsprogram har Arbeids- og velferdsetaten lokalt ansvar for å:

 •  gi generell informasjon om arbeidsmarkedet og Arbeids- og velferdsetatens virkemidler, herunder arbeidsmarkedstiltak til programdeltakere, lærere, kontaktpersoner etc.
 • delta i et samarbeid om den enkelte deltaker på et tidlig stadium av programmet.
 • gi informasjon og veiledning til den enkelte deltaker i programmet om arbeids-, yrkes- og utdanningsmuligheter.
 • bistå kommunene i kartlegging av den enkelte deltaker gjennom NAVs behovs- og arbeidsevnevurdering.
 • bistå kommunene i utarbeidelsen av individuell plan for den enkelte deltaker ved behov.
 • registrere deltakere i Introduksjonsprogrammet i Arena når deltakerne får oppfølging fra NAV i form av behovsvurderinger, arbeidsevnevurderinger, arbeidsrettede tiltak eller annen innsats fra NAV. 
 • delta i samarbeidet/teammøter rundt den enkelte deltaker når det er behov for arbeids- og velferdsetatens kunnskap og kompetanse.
 • vurdere egnede arbeidsmarkedstiltak i regi av arbeids- og velferdsetaten når dette, på ethvert tidspunkt av programperioden, er hensiktsmessig og nødvendig for å nå mål om inntektsgivende arbeid for den enkelte deltaker.
 • følge opp deltakere som deltar på arbeidsrettede tiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten.
 • bidra ved behov for å sikre en smidig overgang til arbeidsrettet aktivitet i regi av NAV etter endt programperiode.
 • formidle deltakere til arbeid. 

 

 

 

(tekst hentet fra rundskriv Q-27/2015 - samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere)

Tilpasset den enkeltes behov

Programmets innhold skal være tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, samt utformes i samråd med vedkommende.

Dette innebærer at kommunen bør ha et fleksibelt opplærings- og kvalifiseringstilbud. Kommunen bør for eksempel kunne legge til rette for at språk- eller arbeidspraksis i programmet også kan skje på ettermiddags- eller kveldstid, hvis deltaker kan få praksis i en virksomhet som hovedsakelig driver sin aktivitet på kveldstid. Dette kan for eksempel være i restaurantbransjen, på kino eller teater”.

Tiltak for å skape helårsprogram

En målsetting for introduksjonsprogammet er også at deltakerne følger arbeidslivets regler for ferie og fridager. Dette betyr at 47 ukers program skal være det normale.

Her er noen eksempler på tiltak for å skape helårsprogram, dersom det ordinære skoleåret ved voksenopplæringene ikke oppfyller kravet om helårsprogram:

 • Voksenopplæringen kan starte tidligere om høsten og / eller forlenge skoleåret slik at det varer lenger enn til 20. juni.
 • Voksenopplæringen kan gi opplæring i høst- og vinterferien, mot at lærere avspaserer andre tider på året.
 • Det kan gis tilbud om sommerskole, evt. spesielle kurs i lærernes skoleferie.
 • Det kan arrangeres et eget "mottaksprogram" for nyankomne i skolens sommerferie.
 • Fortsatt språkpraksisplass mens skolen har ferie.
 • Praksisplass i samarbeid med NAV arbeid.
 • Sommerjobb.

 

 

Forskjellige faser i introduksjonsprogram

Eksempler på aktiviteter i ulike faser av et introduksjonsprogram

For å gi noen ideer om hva som kan inngå i et heldagsprogram, er det vedlagt et eksempel på en inndeling av programmet i fire faser, samt hvilke hovedaktiviteter disse fire fasene kan bestå av. Fasene er ikke satt inn i et tidsperspektiv. Individuelle forhold kan være avgjørende for hvilken fase som er aktuell for deltakeren. I tillegg er det glidende overganger mellom de ulike fasene.

Fase 1 (fra dag 1 i programmet)

 • Norskopplæring
 • Samfunnskunnskap på morsmål
 • Bli kjent i lokalsamfunnet
 • Kurs i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • Samtaler med kontaktperson og eventuelt andre i teamet
 • Igangsette/følge opp godkjenningsprosedyrer og oversetting av aktuelle 
  dokumenter

Fase 2

 • Norskopplæring
 • Samfunnskunnskap med fokus på kunnskap om utdanningssystemet og  
  arbeidsliv
 • Språkpraksisplass
 • Samtaler med kontaktperson og eventuelt andre i teamet
 • Temagrupper/valgfag
 • Selvstudium (for eksempel migranorsk eller nynorsk) m.m.
 • Frivillige organisasjoner (NGO-er): konversasjonspraksis
 • Flyktningguide
 • Realkompetansevurdering gir innvandrere en mulighet til å få vurdert sin 
  yrkesutdanning og praksis i forhold til en norsk fagprøve

Fase 3

 • Norskopplæring
 • Samfunnskunnskap med spesiell fokus på kunnskap om 
  utdanningssystemet og arbeidsliv
 • Jobbsøking
 • Samtaler med kontaktperson og eventuelt andre i teamet
 • Norsk kombinert med arbeidspraksis (samarbeidstiltak mellom kommune  og  NAV)
 • Arbeidspraksis
 • Yrkesopplæring kombinert med praksis
 • Spesielt tilrettelagte tiltak for nyankomne i regi av NAV

Fase 4 

 • Ordinær utdanning. 
 • Ordinære kvalifiseringstiltak
 • Tilrettelagte og ordinære tiltak i regi av Nav
 • Arbeid

 

 

 

(Tekst hentet fra www.imdi.no)