Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet skal forberede nyankomne innvandrere til å delta i arbeids- og samfunnslivet, og hjelpe dem til å bli økonomisk selvstendige.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tiltak som forbereder til videre utdanning eller arbeid. Det er kommunene som har ansvar for å gjennomføre programmet.

Hvorvidt man har rett og plikt til introduksjonsprogram, avhenger av hva slags oppholdstillatelse man har.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har veilednings- og oppfølgingsansvar overfor kommunene og deres arbeid med introduksjonsprogrammet.

 

 

Kort om introduksjonsprogram på andre språk

Arabisk (klikk her) 

Dari / Farsi (klikk her)

Somali (klikk her)

Tigrinja (Klikk her)

Hvem omfattes av programmet

Det er en forutsetning at personene er mellom 18 og 55 år og at man er nyankommet - det vil si at vedkommende ikke har vært bosatt i en kommune lenger enn to år. Man må også ha behov for grunnleggende kvalifisering.

I tillegg må man ha en av disse oppholdstillatelsene:

  • Personer med asylstatus.
  • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse.
  • Personer med opphold på humanitært grunnlag, etter søknad om asyl 
  • Personer med kollektiv beskyttelse
  • Personer som blir familiegjenforent med en person som er omfattet av en av de fire gruppene ovenfor
  • Personer som har fått selvstendig oppholdstillatelse på bakgrunn av mishandling, tvangsekteskap eller urimelige vanskeligheter ved retur til hjemlandet

De vanligste gruppene som faller utenfor lovens definisjon er:

 

  • Personer uten lovlig opphold i landet. 
  • Asylsøkere. 
  • Personer med midlertidig beskyttelse. 
  • Studenter og familiemedlemmer til disse gruppene.

Tildeling av introduksjonsprogram

Samarbeidskommunene bosetter nyankomne utlendinger i samråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Etter at bosettingen har funnet sted i samarbeidskommunene fatter disse vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet. 

 

 

 

(Tekst hentet fra www.imdi.no)