Linker til lov, forskrifter og rundskriv

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g012016/id2511944/ (pdf)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven

Forskrift 18. juli 2003 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

Forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister)

Forskrift 19. april 2012 nr. 0358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Rundskriv om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (Q-27/2015)

Fraværsregler ( detaljert beskrivelse)

Fraværsregler (detaljert versjon) Fraværsregler (detaljert versjon)

Fraværsregler (detaljert versjon)

 

 

 

 

 

 

(info hentet fra www.imdi.no og lovdata)